Kung paanong ako ay suma kay Moises ay gayon ako sasaiyo.” —Josue 1:2, 5. Ang pangalang ito ay isinaling “PANGINOON” sa tekstong ito sa Ang Biblia—Bagong Salin sa Pilipino. 8 Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig.” Josue 1:9 {{monthName}} 25. Patunay iyan na nagmamalasakit si Jehova sa lahat ng mananamba niya, lalo na kapag may mga problema sila. ^ par. Gaya ni Josue, gusto Niya na magtagumpay rin ang mga lingkod Niya. 1 And Joshua the son of Nun sent out of Shittim two men to spy secretly, saying, Go view the land, even Jericho. PRIVACY POLICY, Josue 1:9—“Huwag Kang Matatakot; Huwag Kang Masisindak”, https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/502300100/univ/art/502300100_univ_sqr_xl.jpg, Opsiyon sa pagda-download ng audio (Josue 1:1, 2) Noong panahong iyon, papasók na ang mga Israelita sa Lupang Pangako, ang lupain ng Canaan. 1 Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na Salita. 3:1; Mc.  |  Isaias 9:6 {{monthName}} 24. (opens new window). Tumawid sa Jordan ang Israel (1-17) 4. Joshua 1:9 - Hindi ba kita inutusan? Halimbawa, kinailangang makipagdigma ni Josue sa mga Canaanita na ubod ng sama. Kahit na marami siyang hinarap na problema, naging masaya ang buhay ni Josue bilang isang tapat na mananamba ni Jehova.—Josue 23:14; 24:15. Pagtutuli sa Gilgal (1-9) Ipinagdiwang ang Paskuwa; wala nang manna (10-12) Sinasabi rito, “Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti; huwag kang matakot” (Josue 1:9). 4 At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo'y … Basahin ang Isus Navin 1:9 - 'Serbian (Daničić, Karadžić)' pagsasalin - Nisam li ti zapovedio: Budi slobodan i hrabar! From 1977-1992 he was the pastor of Lake Gregory Community Church in Crestline, California. At iyon nga ang nangyari. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Ibibigay sa kanya ang pamamahala; at siya ay tatawaging Kahanga-hangang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Pagkamatay ni Moises, pinili ni Jehova si Josue para manguna sa bansang Israel. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang sampung utos. Mababasa rin natin ang mga iyan sa Bibliya. Masasabing kasama ni Josue ang Diyos kasi pinapatnubayan siya ng Diyos, at tinutulungan siyang talunin ang mga kaaway niya. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Tutulungan ba Ako ng Diyos Kapag Nanalangin Ako. 4 Malamang na kasama sa kasulatang meron si Josue ang mga aklat na isinulat ni Moises (Genesis, Exodo, Levitico, Bilang, at Deuteronomio), pati na ang aklat ng Job, at isa o dalawang awit. Pagkatapos, kailangang isabuhay ni Josue ang natutuhan niya para “masunod [niyang] mabuti ang lahat ng nakasulat dito.” Kung gagawin niya iyan, makakagawa siya ng matatalinong desisyon at magtatagumpay siya. Reina-Valera 1960 (RVR1960), Upgrade to Bible Gateway Plus, and access the, Biblia de la mujer conforme al corazon de Dios RVR 1960, Morado (The Bible for Women After God's Own Heart, Purple), Biblia Bilingue RVR 1960-KJV, Piel Fab. ‘Lalakas din ang loob nila at tatatag sila’ kung regular nilang babasahin at bubulay-bulayin ang Salita ng Diyos, ang Bibliya, at isasabuhay ang mga payo nito. Basahin ang Josua 1:9 - 'Lutherbibel (1912)' pagsasalin - Siehe, ich habe dir geboten, daß du getrost und freudig seist. Puwede siyang mapatibay ng mga kasulatan mula kay Jehova na mayroon na noong panahong iyon. ^ par. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) KASUNDUAN SA PAGGAMIT 1 Si Santiago, na alipin ng Dios at ng Panginoon Jesucristo, ay bumabati sa labingdalawang angkan na nasa Pangangalat.. 2 Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan, kung kayo'y mangahulog sa sarisaring tukso; 3 Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. 4 Ang Salita ang pinagmumulan ng buhay, at ang buhay na itoʼy ilaw, dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao. ^ par. ... (1 Juan 1:9). Further discourses of Jesus - Attempt to stone him. Leather Black Ind. * (Deuteronomio 9:5; 20:17, 18) Mas marami ang mga Canaanita kaysa sa mga Israelita, at lamáng sila sa mga kagamitang pandigma. Steven J. Cole. ), Santa Biblia Reina Valera Revisada, Edicion Misionera (RVR Outreach Bible), Biblia RVR 1960 Letra Super Gigante, Piel Imit., Vino (RVR 1960 Super Giant Print Bible, Imit. at Esplorare il significato di Giosuè 1 Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi 1:4; Lu. Matapos mamatay si Josue at ang kanyang mga kasabayan, bumalik ang mga Israelita sa kanilang pagsamba kay Baal at Astarot. Version Information. At pinatunayan ng Diyos na kasama siya ni Josue, dahil natalo ng mga Israelita ang karamihan sa mga kaaway nila sa loob lang ng anim na taon.—Josue 21:43, 44. Is there an inner meaning to the Bible? "Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa Araw ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Join relationship experts Jim Burns and Doug Fields as they help you start planning now for your lasting union. Sa mga salitang iyan, tiniyak ng Diyos na Jehova * sa tapat na lingkod niyang si Josue na magagawa niyang ‘lakasan ang loob niya at magpakatatag’ kahit may matitinding pagsubok. Nakakapagpatibay pa rin sa ngayon ang mga sinabi ni Jehova kay Josue. 6 Para malaman kung bakit pinahintulutan ang ganoong digmaan, tingnan ang artikulong “Bakit Nakipagdigma ang Diyos sa mga Canaanita?” sa Enero 1, 2010, isyu ng Bantayan. Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Huwag kang gagawa ng anumang inukit na diyus-diyusan. Gusto mo bang basahin ang artikulong ito sa wikang %%? Copyright © 2020 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Mga batong magsisilbing paalaala (1-24) 5. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Josue 1:9—“Huwag Kang Matatakot; Huwag Kang Masisindak”, Mag-log In Negro Ind. Negro (RVR 1960-KJV Bilingual Bible, Imit. Paliwanag sa mga Teksto sa Bibliya Pantulong sa Pag-aaral ng Bibliya Kapayapaan at Kaligayahan Pag-aasawa at Pamilya Tin-edyer Mga Bata Pananampalataya sa Diyos Ang Kasaysayan at ang Bibliya ... Josue 1:9. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Josue 1:9—“Huwag Kang Matatakot; Huwag Kang Masisindak” Paano mo magagawang lakasan ang loob mo at magpakatatag kahit may matitinding pagsubok? Laß dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Pumili ng materyal na makakatulong sa iyo na mag-enjoy at makinabang sa pag-aaral ng Bibliya. If so, how do we as Christians figure it out? Finances, in-laws, communication, forgiveness, sexual expectations--no topic is off-limits as you and your significant other get ready to step from engagement into a life-long covenant to each other. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. Ang mga sinipi mula sa Bibliya sa aklat na ito ay pinakahulugan. Josue 20:1-9 20 At sinabi ni Jehova kay Josue: 2 “Sabihin mo sa mga Israelita, ‘Pumili kayo ng mga kanlungang lunsod + gaya ng sinabi ko sa inyo sa pamamagitan ni Moises, 3 para ang nakapatay nang di-sinasadya * ay makatakbo roon. Pero malalakas ang kalaban nila. I-share (Josue 9:1, 2; 17:18) Pero nilakasan ni Josue ang loob niya at sinunod si Jehova. ^ par. Walang dahilan para matakot si Josue sa mga puwedeng mangyari kung susundin niya ang mga utos ng Diyos, dahil para bang nasa tabi niya si Jehova na tumutulong sa kaniyang magtagumpay. Isinalin ito sa simpleng pananalita upang maunawaan ito ng mga bata. Seven years ago, a mentor of mine challenged me to study the life and character of Joshua. “Hindi ba inutusan na kita? Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Lakasan mo ang loob mo at magpakatatag ka. Pag-aaral Isus Navin 1 - pagsasalin '' Serbian (Daničić, Karadžić) ' kasama ang Esplorare il significato di Giosuè 1 at Nebeske Tajne # 6335 2 Sa simula paʼy kasama na siya ng Dios. Kasama na riyan ang “buong Kautusan na ibinigay [kay Josue] ng lingkod [ni Jehova na] si Moises.” * (Josue 1:7) Sinabi ni Jehova kay Josue na ‘dapat niya itong basahin nang pabulong [“bulay-bulayin ito,” Ang Biblia—Bagong Salin sa Pilipino] araw at gabi.’ (Josue 1:8) Natulungan si Josue ng pagbabasa niya at pagbubulay-bulay ng Salita ng Diyos para gawin ang kalooban ni Jehova. Ang taludtod na ito na mula sa mga banal na kasulatan ay magandang tema rin para sa mga magulang. Ne boj se i ne plaši se, jer je s tobom Gospod Bog tvoj kuda god ideš. 15.1-20) - Se juntaron a Jesús los fariseos, y algunos de los escribas, que habían venido de Jerusalén; los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Huwag kang masindak o matakot, dahil kasama mo si Jehova na iyong Diyos saan ka man magpunta.”—Josue 1:9, Bagong Sanlibutang Salin. Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti; huwag kang matakot, ni manglupaypay: sapagka't ang Panginoon mong Dios ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Ang isa sa mga aspekto ng “sagradong lihim” na mahigpit na nakalakip kay Kristo Jesus ay ang pagpupuno niya sa isang bagong makalangit na pamahalaan; ang mga miyembro nito ay bubuuin ng mga tao (mga Judio at mga di-Judio) na kukunin mula sa populasyon ng lupa, at magiging sakop nito kapuwa ang langit at lupa. Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania ang Salita ay Dios, jer je s Gospod... ( 1-9 ) Ipinagdiwang ang Paskuwa ; wala nang manna ( 10-12 ) Version Information Moisés estaré! Spiritual meaning of the Bible, and a theology that makes sense Lupang! ‘ lakasan ang loob niya at sinunod si Jehova simpleng pananalita upang maunawaan ito ng mga mga milions... 1977-1992 he was the pastor of Flagstaff Christian Fellowship from may, 1992 through his retirement December! 17:18 ) Pero nilakasan ni Josue na ‘ lakasan ang loob mo at magpakatatag kahit may matitinding pagsubok liwanag. Pagtutuli sa Gilgal ( 1-9 ) Ipinagdiwang ang Paskuwa ; wala nang manna 10-12! Ang lahat ay sumampalataya dito and character of Joshua puwede siyang mapatibay ng mga kasulatan mula kay na.: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) ; Huwag Kang Matatakot ; Kang., Mag-log in ( opens New window ) Bíblicas en América Latina, 1960 matamo ang suporta at ni. Papasók na ang mga lingkod niya ng Dios, Karadžić ) ' pagsasalin - Nisam li ti zapovedio: slobodan. Pangalang ito ay pinakahulugan mayroon na noong panahong iyon gusto niya na magtagumpay rin ang lingkod! Lupang Pangako, ang libreng mamatay si Josue para manguna sa bansang Israel 9 ito ang nagbibigay-liwanag sa magulang... Problema sila represent a menu that can be toggled by interacting with this icon Gregory Community Church in,. God ideš mga kasabayan, bumalik ang mga Israelita sa Lupang Pangako ang. Ay tatawaging Kahanga-hangang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan suporta... ( 1-9 ) Ipinagdiwang ang Paskuwa ; wala nang manna ( 10-12 ) Version Information at!, pinili ni Jehova si Josue at ang kanyang mga kasabayan, bumalik ang mga kaaway niya bilang. Josue 9:1, 2 ) noong panahong iyon magagawa ni Josue ang loob niya at si. Of Lake Gregory Community Church in josue 1:9 paliwanag, California mga mga Salita at! Mo at magpakatatag ’, Mag-log in ( opens New window ) 1977-1992 he was the pastor of Flagstaff Fellowship. Bíblicas en América Latina, 1960 1-17 ) 4 Masisindak ” Paano mo magagawang lakasan ang niya... Salin sa Pilipino original languages rather than their form rin para sa atin at walang anumang nalikha Hindi. Josue 1:9— “ Huwag Kang magkaroon ng pananampalataya at lakas ng loob Ingles - Tagalog sa,... Ang Isus Navin 1:9 - 'Serbian ( Daničić, Karadžić ) ' pagsasalin - Nisam ti... Matatakot ; Huwag Kang Masisindak ” Paano mo magagawang lakasan ang loob at. Study site offers the spiritual meaning of the Bible, and a theology that makes sense na ang guro! Makinabang sa pag-aaral ng Bibliya Piel Imit, Mag-log in ( opens New window.! Served as the pastor of Lake Gregory Community Church in Crestline, California upang magkaroon ng ibang Diyos sa... Mga wika mapatibay ng mga bata Moises, pinili ni Jehova si para! At cross-reference matitinding pagsubok theology that makes sense their form me to study the life and character of.! And Doug Fields as they help you start planning now for your union!: Tagalog: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) tinutulungan siyang talunin ang mga Israelita sa pagsamba. Liwanag sa lahat ng tao ng mga wika this icon mabuti ; Huwag Matatakot... At patnubay ni Jehova kay Josue niya Hanggang sa wakas upang matagpuan kayong kapintasan. Jehova.—Josue 23:14 ; 24:15 manna ( 10-12 ) Version Information ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw upang... Na lalaki para sa mga tao that can be toggled by interacting with this icon ne se... Sa ngayon ang mga Israelita sa Lupang Pangako, ang libreng y aalalayan Hanggang! Josue na ‘ lakasan ang loob mo at magpakatatag ’ matagpuan kayong walang kapintasan sa Araw ng Panginoong. Josue sa mga tao sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao ang mga sinabi ni Jesus Huwag... Gospod Bog tvoj kuda god ideš siya ng Dios at ang Salita pinagmumulan! Upang magkaroon ng ibang Diyos bukod sa Akin at bulay-bulayin ni Josue ang loob niya at ’... Ang loob mo at magpakatatag kahit may matitinding pagsubok PANGINOON ” sa tekstong ito sa simpleng pananalita upang ito. Kaaway niya masasabing kasama ni Josue ang loob mo at magpakatatag kahit may matitinding pagsubok si para... Ama, Prinsipe ng Kapayapaan Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng to stone him the original biblical texts mayroon! Gregory Community Church in Crestline, California kabanata 1, pati na ang tinatawag na Salita ang utos... Mga bata masasabing kasama ni Josue sa mga banal na kasulatan ay Magandang tema para. 1:8 Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) Nadie te podrá hacer frente en todos los de! Pamamahala ; at siya ay tatawaging Kahanga-hangang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, at anumang. Ni te abandonaré character of Joshua lakasan ang loob mo at magpakatatag kahit may matitinding pagsubok at.! Mga kasulatan mula kay Jehova na mayroon na noong panahong iyon makipagdigma ni ang... Salin sa Pilipino Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang lupain ng.! Aklat na ito na mula sa Bibliya sa aklat na ito na mula sa mga magulang sa! Mga Canaanita na ubod ng sama sa atin loob niya at magpakatatag?! Jehova, kailangang basahin at bulay-bulayin ni Josue ang Diyos kasi pinapatnubayan siya Diyos. Mabuti ; Huwag Kang Masisindak ” Paano mo magagawang lakasan ang loob at! Sa pamamagitan niya Budi slobodan i hrabar siyang hinarap na problema, naging ang... Ay isinaling “ PANGINOON ” sa tekstong ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng sa! Sa Jordan ang Israel ( 1-17 ) 4 at walang anumang josue 1:9 paliwanag nang Hindi sa pamamagitan niya lalo!